Wetsvoorstel woningmarkt 2014

Het wetsvoorstel tot Wet maatregelen woningmarkt 2014 is bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel completeert de in gang gezette maatregelen die de structurele onevenwichtigheden op zowel de huurwoning- als de koopwoningmarkt moeten verhelpen.

Het wetsvoorstel zorgt voor de invoering van de verhuurderheffing over 2014 en volgende jaren, alsmede wijziging van enige wetten met betrekking tot de nadere herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning.

Verhuurderheffing
Onder de naam verhuurderheffing wordt een belasting geheven van de degene die bij aanvang van het kalenderjaar het genot krachtens eigendom, bezit of beperkt recht heft meer dan tien huurwoningen. De verhuurderheffing bedraagt 0,381% in 2014 en wordt verhoogd tot 0,536% in 2017. Het tarief wordt berekend over van de som van de WOZ-waarden van de huurwoningen, verminderd met tien maal de gemiddelde WOZ-waarde van die huurwoningen. De verhuurderheffing wordt verschuldigd op 1 januari van het kalenderjaar en voor de eerste keer op 1 januari 2014. Het wetsvoorstel bouwt wat betreft de vormgeving, achtergrond, reikwijdte en de grondslag voort op de Wet verhuurderheffing.

Tariefaanpassing hypotheekrenteaftrek

Het wetsvoorstel Maatregelen woningmarkt 2014 regelt tevens de vermindering belastingaftrek met betrekking tot de vierde belastingschijf. De hypotheekrenteaftrek wordt, voor zover die wordt genoten in de vierde schijf, jaarlijks met 0,5% afgebouwd tot het percentage dat voor de derde schijf van toepassing is. De aftrek wordt tot 51,5% beperkt in 2014.
Bij een gelijksblijvende tariefstructuur zou het aangepaste tarief worden teruggebracht naar 42%. In het wetsvoorstel wordt echter het gecombineerde tarief van de tweede en derde schijf stapsgewijs verlaagd van 42% naar 38%. Deze verlaging brengt met zich mee dat het aangepaste tarief zal zakken tot 38%.
Bron: Wet maatregelen woningmarkt 2014

Tot zover. Mocht u met betrekking tot vorenstaande vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.