Pandora Papers

600 journalisten van ruim 150 journalistieke redacties worstelden zich de afgelopen twee jaar door 11,9 miljoen vertrouwelijke documenten. Een dossier van ongekende omvang. De dossiers van 14 “offshore” dienstverleners liggen op straat. Met de huidige technologieën om datasystemen te kraken, zal het daar niet bij blijven. Het internationale consortium van onderzoeksjournalisten gaat door en heeft…

Belastingplan 2022

De Derde Dinsdag in September is niet alleen het  jaarlijkse feestje voor politici maar ook voor fiscalisten. De nieuwe plannen en aanpassingen van het Ministerie van Financiën leiden altijd tot vragen en onverwachte uitdagingen. Dit jaar is het wat rustig. Niet zo gek met een demissionair kabinet. In het kort de belangrijkste aanpassingen dit jaar….

Brexit

De fiscale gevolgen van Brexit zijn legio. Het meest ingrijpende op dit moment is echter wel het feit dat het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uitmaakt van de EU. Voor de omzetbelasting en voor de accijnzen is het VK nu echt buitenland. Geen intracommunautaire levering. En de BTW richtlijn  is er voor het VK alleen…

Belastingplan 2020

Nu het stof van Prinsjesdag enigzins is neergedaald wordt het tijd om het belastingplan en de overige fiscale maatregelen eens nader te beschouwen. Eigenlijk is er fiscaal weinig aan de hand. Een aanpassing hier, een verhoging daar en dat is het wel. Toch zijn er nog een paar opvallende zaken. Belastingrente meer in evenwicht Iedereen…

Samenwerken en BTW

Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Daar kun je nu aan toevoegen dat samenwerken ook een omzetbelasting voordeel kan opleveren. Het gaat er maar om hoe je het organiseert. Als je (het verplichte) onderwijs verzorgt aan jonge mensen dan is dat vrijgesteld. Als zo een school schoon gemaakt moet worden of als er…

Horizontaal toezicht

De nieuwste ontwikkeling op het gebied van horizontaal toezicht komt uit onverwachte hoek. De Nederlandse Bank heeft de banken in een vrij uitgebreid memorandum opgedragen het fiscale gedrag van haar cliënten te beoordelen en daarvoor een risicoanalyse op te stellen. De banken hadden daar niet echt trek in gezien het standpunt van de banken dat…

De Hoge Raad gaat om …

De Hoge Raad komt terug op haar afwijkende bewijsregels bij termijnoverschrijdingen voor respectievelijk aanslagen en boetes. En dat is best bijzonder, maar waar gaat het nu om? Als er een boete wordt opgelegd moet je in de gelegenheid zijn om daartegen in bezwaar te komen. Nu gaat het nog wel eens mis bij de verzending…

Geeft u mij de feiten …

Communiceren is een kunst. Het begrijpen van een opmerking maakt nog al uit. Een opmerking als “ik werk voor die club” heeft zo zijn fiscale implicaties. Werk je als vrijwilliger, werknemer, directeur opdrachtnemer of zzp-er. Zo maar een paar varianten met een wereld van verschillen. En een fiscalist zal dus altijd doorvragen net als de…

Overdreven lenen?

Kun je overdreven veel lenen van de eigen BV? Als het aan Financiën ligt wel. Het gonsde uiteraard  bij de belastingplannen 2019, maar het is nu ook concreet gemaakt. In een consultatie ronde heeft het Ministerie nu haar schets voor een maatregel tegen excessief lenen met de buiten wereld gedeeld. Het valt nog niet mee….

Oninbaar! En nu?

Let op nieuwe regeling! Als u een factuur stuurt aan uw klanten, moet u de omzetbelasting daarover in de aangifte over die maand direct aangeven en betalen. Als uw klanten binnen de termijn betalen is dat geen probleem. Betaalt uw klant de factuur echter helemaal niet of maar gedeeltelijk, dan is uw vordering (gedeeltelijk) oninbaar. Dan hebt u aan de belastingdienst omzetbelasting betaald die u niet ontvangen hebt. U kunt deze dan terugvragen.

De nieuwe regeling

Vanaf 1 januari jl kunt U de omzetbelasting terugvragen zodra het zeker is dat uw vordering (gedeeltelijk) oninbaar is. De vordering wordt vanaf 1 januari 2017 in ieder geval als oninbaar aangemerkt uiterlijk 1 jaar na het verstrijken van de uiterste betaaldatum die tussen u en uw klant is overeengekomen. Als geen betalingstermijn is vastgelegd, dan geldt de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur door uw klant.

Het bedrag van de teruggaaf verwerkt u in de aangifte over het tijdvak waarin de oninbaarheid is ontstaan of de 1-jaarstermijn is verstreken. U mag kiezen of u het terug te vragen btw-bedrag opneemt als aftrekbare voorbelasting (vraag 5b van de aangifte) of als negatieve omzet met het daarbij behorende negatieve bedrag aan btw (vraag 1a of 1b van de aangifte).

Let echter wel op als de oninbaarheid is ontstaan vóór 1 januari 2017 dan geldt nog de oude regeling en moet u een brief sturen naar uw belastingkantoor waarin u om teruggaaf verzoekt.

Overgangsrecht

Hebt u een vordering waarvan de uiterste betaaldatum is verstreken vóór 1 januari 2017 maar die op die datum (gedeeltelijk) niet is ontvangen? En is die vordering vóór 1 januari 2017 niet oninbaar? Dan begint de termijn van 1 jaar te lopen op 1 januari 2017. Dit betekent dat deze vordering op 1 januari 2018 als oninbaar wordt aangemerkt voor zover de vordering op die datum nog steeds niet is ontvangen. Wanneer de oninbaarheid van deze vordering in de loop van 2017 op een andere wijze is komen vast te staan, ontstaat uiteraard al op dat moment het recht op teruggaaf.

Alsnog ontvangen betaling ná teruggaaf btw

Als u de btw van een vordering in mindering hebt gebracht in uw btw-aangifte en deze vordering wordt alsnog geheel of gedeeltelijk betaald, dan geeft u de verschuldigde btw over het gedeelte dat u hebt ontvangen aan in het aangiftetijdvak waarin u de betaling ontvangt.

Ten slotte de overdracht van vorderingen

Als een ondernemer zijn vordering geheel of gedeeltelijk overdraagt aan factormaatschappij ((maat dit geldt ook voor een andere ondernemer), dan treedt deze voor die vordering of het overgedragen gedeelte daarvan in de plaats van de ondernemer die de vordering overdraagt.

Wanneer de vordering oninbaar is of als oninbaar wordt aangemerkt (verstrijken 1-jaarstermijn), dan kan de overnemende ondernemer de omzetbelasting alleen terugkrijgen door het indienen van een teruggaafverzoek. Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van het formulier ‘Verzoek om teruggaaf van Omzetbelasting (overgenomen vorderingen)‘.