Belastingplan 2022

De Derde Dinsdag in September is niet alleen het  jaarlijkse feestje voor politici maar ook voor fiscalisten. De nieuwe plannen en aanpassingen van het Ministerie van Financiën leiden altijd tot vragen en onverwachte uitdagingen. Dit jaar is het wat rustig. Niet zo gek met een demissionair kabinet. In het kort de belangrijkste aanpassingen dit jaar.

Inkomensbeleid 

Het kabinet neemt enkele maatregelen om de koopkrachtontwikkeling gelijkmatiger te verdelen over de verschillende groepen. Een van de maatregelen die in het wetsvoorstel is opgenomen betreft het langzamer afbouwen van de arbeidskorting. In het kader van de vereenvoudigingen stond die korting al op de nominatie om te verdwijnen. De maatregelen om corona gevolgen wat draagbaarder te maken doet men dat wat langer over de afschaffing.

Duurzaamheid 

In het Klimaatakkoord is voor de periode 2020-2025 een fiscaal stimuleringspakket voor emissievrije personenauto’s (EV) vastgelegd. Met dit stimuleringspakket wordt de transitie naar elektrisch rijden versneld en op zichzelf is dat een goede zaak.

Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten 

Vanwege COVID-19 worden werknemers die hun werkzaamheden vanuit huis kunnen verrichten geacht daadwerkelijk thuis te werken. Al te goed is buurmans gek. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat er niet thuis gewerkt wordt als daar een vergoeding voor wordt gegeven. Hoe men dat thuis denkt te controleren wordt een uitdaging, zeker als de uitdaging om het bewijs te leveren op het bord van de ondernemer of zijn werknemer wordt geparkeerd. Het is wachten op de procedures hierover.

Overige fiscale maatregelen

In het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2022 zijn maatregelen opgenomen die geen budgettaire gevolgen hebben. Dit zijn maatregelen met overwegend technische verbeteringen van het huidige belastingstelsel. Dat zijn bijvoorbeeld maatregelen die de berekeningswijze van de jaarlijkse herijking van rendementspercentages box 3 verduidelijken, de systematiek van de S&O-afdrachtvermindering (WBSO vereenvoudigen, een verrekenvolgorde introduceren bij de zogenoemde CFC-regel of de samenloop tussen het nihiltarief en de vrijstelling aardgas verduidelijken, vooral leesvoer voor techneuten.

Verder overname EU richtlijn antibelastingontwijking

Organisaties die scherp aan de wind zeilen maken gebruik van verschillen in de uitleg van fiscale begrippen, deze kwalificatieverschillen wil men beperken. De Europese richtlijn gaat over die  belastingontwijking waarbij gebruik wordt gemaakt van kwalificatieverschillen (zogenoemde hybridemismatches). De richtlijn verplicht landen de uitleg van de begrippen op elkaar af te stemmen. Het zorgt er voor dat niet langer onbedoeld gebruik gemaakt kan worden van interpretatie verschillen en dat is een goede zaak.

Aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten

Aandelenoptierechten worden belast op het moment dat deze optierechten worden uitgeoefend. Dan is er niet altijd geld beschikbaar om de belasting te betalen. Het voorstel is nu om de werknemer de keuze te laten en de heffing uit te kunnen stellen tot de aandelen verhandelbaar zijn. Door verkoop kan dan voldoende liquiditeit vrijgemaakt worden om de belastingclaim te voldoen.

In het wetsvoorstel Delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen stelt het kabinet voor om een juridische grondslag te regelen om de schrijnende gevolgen van onterecht handelen van de Belastingdienst op te lossen of op zijn minst te verzachten. Met enige verbazing lezen wij dat er een regeling nodig is om onterecht handlelen, beter gesteld onrechtmatig handelen, van de belastingdienst te compenseren. Het zou de dienst sieren als ze onterecht handelen gewoon eerder erkent en adequaat maatregelen neemt om herhaling te voorkomen. Dat alleen schrijnende gevallen gecompenseerd zouden mogen worden is eigenijk te verbazingwekkend voor woorden.

Kortom mooie aanpassingen voor een kabinet zonder mandaat. Dingen die toch moeten gebeuren gaan gewoon door. En voor de rest moeten we wachten tot de dames en heren politici een nieuw kabinet hebben uitgebroed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.