Vereenvoudigde kassabon voldoende voor btw-aftrek

Een ondernemer mag onder voorwaarden de aan hem in rekening gebrachte omzetbelasting in mindering brengen met de omzetbelasting die hij aan zijn afnemers in rekening brengt. Dit heet “aftrek van voorbelasting”.

Aftrek van voorbelasting is toegestaan indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • de aangeschafte goederen of diensten worden gebruik voor belaste prestaties;
  • de goederen of diensten zijn daadwerkelijk ontvangen; en
  • er is sprake van een factuur die op voorgeschreven wijze is opgemaakt.

Per 2013 kan een “eenvoudige factuur” soms voldoende zijn om als een factuur voor de omzetbelasting te kwalificeren. De vereenvoudigde factuur is in twee situaties toegestaan. Ten eerste indien het factuurbedrag maximaal € 100,- inclusief btw is, of 2) er sprake is van een correctiefactuur.

Vier elementen dienen altijd op de factuur vermeldt worden, namelijk:

  1. de datum van uitreiking van de factuur;
  2. de naw-gegevens (identiteit) van de leverancier of dienstverrichter;
  3. de aard van de geleverde goederen of diensten;
  4. het te betalen btw-bedrag (of de gegevens waarmee het btw-bedrag kan worden berekend).

Als extra voorwaarde geldt bij een correctiefactuur dat een ondubbelzinnige en specifieke verwijzing wordt gemaakt naar de oorspronkelijke factuur en een expliciete mededeling van de wijzigingen.

De btw-regels zeggen niets over de wijze van betaling. Toch is het, in verband met het aanleveren van bewijs, aan te raden om zoveel mogelijk te betalen met een zakelijke bankpas, creditcard of tankpas.

Tot zover. Mocht u met betrekking tot vorenstaande vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.