Fraudebestrijding?

Het wetsvoorstel wijziging van enkele wetten met het oog op de bestrijding van fraude in de toeslagen en de fiscaliteit (Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit 2014) bevat maatregelen om fraude in de sfeer van de fiscaliteit en van de toeslagen te bestrijden.

De maatregelen kunnen worden ingedeeld in drie categorieën:

  1. Versterking toezichtinstrumentarium toeslagen;
  2. Versterking boete- en strafrechtinstrumentarium;
  3. Versterking invorderingsinstrumentarium.

Nederland is gebaseerd op het adagium dat de iedereen naar vermogen bijdraagt in de lasten van de bekostiging van de collectieve uitgaven. Waar burgers frauderen, wordt inbreuk gemaakt op dit adagium. Om deze reden dient er volgens de regering meer aandacht in zowel de uitvoering als in de wetgeving te komen voor fraudebestrijding.

Ad 1.   Versterking toezichtinstrumentarium toeslagen

De belastingdienst/Toeslagen kan vanaf 2012 met geautomatiseerde ondersteuning toezicht uitoefenen in de voorschotfase van het toeslagenproces. Dit toezicht in de actualiteit vertaalt zich in uitval criteria en risicoprofielen, waarmee het mogelijk is om aanvragen met een mogelijk verhoogd frauderisico te detecteren en extra te controleren. Ter waarborging van een adequate uitoefening en het geven van de verdiende toezicht, wenst men de volgende aanpassingen (in de wet) door te voeren.

1.1           Verlening beslistermijn vanwege extra controle bij verhoogd frauderisico

De wettelijke beslistermijn wordt verlengd van 8 tot 13 weken na indiening van de aanvraag en eventueel met maximaal nog eens 13 weken.

1.2           Geen voorschot bij onvoldoende gegevens over de aanvrager

Een aanvraag die wordt ingediend door een person over wie onvoldoende informatie beschikbaar is bij de Belastingdienst(/Toeslagen) leidt in beginsel niet langer tot de verlening van een voorschot op een toeslag. Uitbetaling van de toeslag kan volgen na afloop van het toeslag jaar indien aan de hand van naderhand bekend geworden informatie blijkt dat recht op de toeslag bestaat.

1.3           Opschorting van uitbetaling bij twijfel over adres

De Belastingdienst(/Toeslag) krijgt de bevoegdheid om bij onduidelijkheid omtrent de adresgegevens aanvragen niet in behandeling nemen, lopende betalingen te stoppen, voorlopige teruggaven en voorschoten op toeslagen te verminderen en definitieve aanslagen die een teruggaaf inhouden en definitieve toekenning niet uit te betalen.

1.4           Ontzegging van rechten en verkorting van de termijn om voor een voorschot in aanmerking te komen

Een voorschot blijft achterwege als de aanvrager in kwestie in de afgelopen vijf jaar een bestuurlijke vergrijpboete op basis van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) of de Algemene wet inzake rijksbelasting (Awr) is opgelegd die onherroepelijk is geworden dan wel voor een soortgelijk vergrijp strafrechtelijk veroordeeld is. Deze maatregel treedt pas na 1 januari 2014 in werking. Aanvragen die worden ingediend vanaf 1 april volgend op berekeningsjaar leiden niet langer meer tot een voorschot, maar tot uitbetaling op basis van de definitieve toekenning. N.B. Voor de kinderopvangtoeslag  gelden andere regels voor het aanvragen van het voorschot met terugwerkende kracht. Vanaf 1 januari 2014 wordt deze mogelijkheid beperkt tot de lopende maand en de drie voorafgaande maanden.

Ad 2.   Versterking boete- en strafrechtinstrumentarium

Een boete heeft tot doel een gebod tot nakoming van fiscale verplichtingen te bewerkstelligen. De voorgestelde maatregel dient de lacunes in de begrippen en uitwerking te dichten en het bereik te vergroten middels de volgende aanpassingen.

2.1      Uitbreidingen reikwijdte bestuurlijke boete (toeslagen)

Het overtredingsbegrip in de Awir wordt uitgebreid waardoor ook aan de ‘doen pleger’, de ‘uitlokker’ en de ‘medeplichtige’ een bestuurlijke sanctie kan worden opgelegd zoals dat nu ook mogelijk is ten aanzien van de pleger, de medepleger en de feitelijk leidinggever of opdrachtgever. De termijn voor het opleggen van een bestuurlijke boete vangt voortaan aan bij het begaan van de overtreding. De verruiming geldt ten aanzien van verzuimen en vergrijpen die zijn begaan op of na 1 januari 2014.

2.2      Vergrijpboete voor onjuiste aanvraag voorlopige teruggaaf of onjuiste herzieningsverzoek

Herziening wordt uitgebreid naar definitieve aanslagen. Vanaf 1 januari 2014 is het mogelijk om een vergrijpboete op te leggen bij opzettelijk onjuiste of onvolledige herzieningsverzoeken. De vergrijpboete bedraagt maximaal 100% van het bedrag aan belasting dat door de onjuiste of onvolledige gegevens of inlichtingen ten onrechte is of zou zijn teruggegeven of ten onrechte niet is of zou zijn betaald. De boete kan opgelegd worden bij verzuimen en vergrijpen die zijn begaan op of na 1 januari 2014.

2.3      Strafbaar stellen opzettelijk niet-betalen op aangifte

De belastingplichtige die de aangiftebelasting (BTW of loonheffingen) wel juist aangeeft, maar niet betaalt, kan voortaan strafrechtelijk worden vervolgd voor belastingfraude. Indien de schuldige in zijn beroep (bijvoorbeeld directeur of bestuurder) opzettelijk de betalingsverplichting niet nakomt, kan hij als bijkomende straf van de uitoefening van dat beroep worden ontzet.

Ad 3.   Versterking invorderingsinstrumentarium

Dit wetsvoorstel dient enerzijds de invorderingspositie van de Belastingdienst(/Toeslagen) te versterken en anderzijds het beoogde antifraudedoel van de maatregel steviger te verankeren.

3.1      Uitbreiding kring van aansprakelijk te stellen personen

het kabinet stelt voor om de kring van aansprakelijke personen uit te breiden naar iedere derde die kan beschikken over een bankrekening waarop een te hoog bedrag of zelfs voor het gehele bedrag onterecht bedrag aan toegekende toeslag is uitbetaald. De aansprakelijkheid in het kader van de huurtoeslag wordt uitgebreid naar de medebewoner.

3.2      Verdere aanpassingen maatregel verplicht gebruik een bankrekeningnummer

Vanaf 1 december 2013 kunnen teruggaven van inkomstenbelasting, btw en toeslagen alleen nog worden uitbetaald op een bankrekening die op naam staat van de belastingschuldige zelf.

3.3      Uitbreiding inzet automatische nummerplaatherkenning naar Toeslagen

Het toepassingsbereik van de automatische nummerplaatherkenning wordt uitgebreid voor de invordering van een toeslagschuld. Dit invorderingsmiddel kan alleen worden ingezet bij onbetaald gebleven terugvorderingen waarvoor inmiddels een dwangbevel is betekend.

3.4      Aanpak malafide uitzendondernemingen

Er wordt in de Invorderingswet een tweetal verplichtingen opgenomen. Eén voor niet-gecertificeerde uitzendondernemingen en een voor de inlener van de arbeidskrachten. Niet-gecertificeerde uitzendondernemingen dienen een depot aan te houden bij de Ontvanger. De inlever van arbeidskrachten van een niet-gecertificeerde uitzendondernemingen dient 35% van de factuursom op de vrijwaringsrekening van de ontvanger ten behoeve van het depot van de betreffende uitzendonderneming ter beschikking te stellen. Niet nakomen van de verplichting kan worden beboet met een verzuimboete van ten hoogste € 4.920.

Tot zover. Mocht u met betrekking tot vorenstaande vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.