Bevestiging ondernemerschap zonnepanelen

De Staatssecretaris van FinanciĆ«n heeft geantwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer over het arrest van het Hof van Luxemburg C-219/12. Het Hof oordeelt in dit arrest of er sprake is van een economische activiteit voor de omzetbelasting bij de exploitatie van zonnepanelen op of nabij een woning. De Staatsecretaris antwoordt dat er in algemene…

Criteria verlening herinvesteringstermijn luisteren nauw

De herinvesteringsreserve. Een regeling die de IB-ondernemers en vennootschapsbelastingplichigen de mogelijkheid biedt om eventuele boekwinsten op bedrijfsmiddelen te reserveren met het oog op herinvestering, zonder dat in de tussenliggende tijd hoeft te worden afgerekend over deze winsten. De herinvesteringsreserve heeft derhalve tot doel de belastingheffing over boekwinsten behaald bij de vervreemding van bedrijfsmiddelen uit te…

Lijfrente bij inbreng kan later vastgelegd worden

Een belastingplichtige krijgt geen lijfrentepremieaftrek voor omzetting van zijn oudedagsreserve, omdat de stamrechtovereenkomst anderhalf jaar later op papier is gezet. Nadat de rechtbank de inspecteur in het gelijk had gesteld, mocht Gerechtshof in Den Haag zich buigen over de vraag of op het moment van inbreng een lijfrente is bedongen. Hof Den Haag is van…

Commissarissen in de omzetbelasting

Commissarissen houden toezicht op het bestuur van een organisatie. Het ondernemerschap ten aanzien van commissarissen is de laatste tijd aan veranderingen ondergaan. De belangrijkste wijziging is het vervallen van de goedkeuring dat de personen die minder dan vijf commissariaten vervulden vrijgesteld waren voor de btw. Per 1 januari 2013 zijn om deze reden de normale…

Rapporten van de Commissie van Dijkhuizen

De commissie Van Dijkhuizen heeft op 17 juni jl. haar eindrapport aangeboden aan de Staatssecretaris van Financieen. Het eindrapport is tezamen met het interimrapport, welk reeds in oktober 2012 is aangeboden, opgesteld ter verbetering van het belastingstelsel. Staatsecretaris Weekers heeft op verzoek van de Tweede Kamer op 17 februari 2012 de Commissie Van Dijkhuizen aangesteld….