BTW op bouwterrein?

De levering en de verkrijging van vastgoed is in beginsel een belaste prestatie voor de Wet op de Omzetbelasting 1968 (hierna: Wet OB). De levering c.q. verkrijging is echter vrijgesteld indien hij valt onder de vrijstelling van artikel 11, eerste lid, onderdeel a Wet OB. Er bestaan twee uitzonderingen op deze vrijstelling. Ten eerste de levering van een gebouw met erbij behorend terrein dat minder dan twee jaar geleden in gebruik is genomen (o.a. nieuwbouw). Ten tweede de levering van een bouwterrein.

Kwalificeert een stuk grond als bouwterrein, dan kan onder voorwaarden de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting worden toegepast, artikel 15 eerste lid onderdeel a BRV.

Wanneer is er sprake van een bouwterrein voor de btw? De definitie is in artikel 11, lid 4 Wet OB opgenomen. Het gaat om een onbebouwde grond,

  • waaraan bewerkingen plaatsvinden of hebben plaatsgevonden;
  • ten aanzien waarvan voorzieningen zijn of worden getroffen die uitsluitend dienstbaar zijn aan de grond;
  • in de omgeving waarvan voorzieningen zijn of worden getroffen;
  • ter zake waarvan een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is verleend, voorheen de bouwvergunning,

met het oog op de bebouwing van de grond.

Daarnaast heeft het Hof van Justitie de laatste jaren niet stil gezeten wat betreft het begrip btw-bouwterrein. Het Hof van Justitie heeft in het Woningstichting-Maasdriel arrest geoordeeld dat is er sprake van btw-bouwterrein indien onbebouwd terrein objectief bestemd is voor bebouwing. De objectiviteit dient te blijken uit objectieve gegevens die de bouwbestemming aangeeft, zoals ontwerpen of (koop)overeenkomsten.

Uit vorenstaande blijkt dat de levering van een perceel onbebouwde grond dat objectief bestemd is voor bebouwing zonder nadere handelingen als btw-bouwterrein kan worden overgedragen. Deze levering van grond is belast met btw en vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Artikel 11, vierde lid Wet OB kan echter ervoor zorgen dat het perceel onbebouwde grond alsnog vrijgesteld van btw, maar belast met overdrachtsbelasting kan plaatsvinden.

Met de afschaffing van de integratieheffing is het voor ondernemer die btw-vrijgestelde prestaties leveren, voordeliger om de grond niet als btw-bouwterrein te verwerven. De totale fiscale last zal leiden een aanzienlijk lager bedrag.

Conclusie

De levering van grond is vrijgesteld, tenzij er sprake is van btw-bouwterrein. Er is sprake van btw-bouw terrein indien een onbebouwd terrein op basis van objectieve gegevens bestemd is voor bebouwing.

De levering van een btw-bouwterrein is wenselijk voor afnemers die btw-belaste prestaties leveren en die recht hebben op aftrek van btw. Is het vastgoed bestemd voor handelingen waarvoor geen recht op aftrek bestaat, dan is het de kunst om de grond te leveren zonder btw en met overdrachtsbelasting.

Tot zover. Mocht u met betrekking tot vorenstaande vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.