Nieuwe aanscherpingen APV’s

Het per 1 januari 2010 in werking getreden fiscale regime voor afgezonderde particuliere vermogens (apv’s) wordt op twee punten aangescherpt als het aan staatssecretaris Weekers van Financiën ligt. Dit blijkt uit zijn  brief aan de Staten-Generaal over de evaluatie van het apv-regime. Het APV-regime is een samenhangend geheel van wettelijke regelingen in verschillende belastingwetten waarbij…

Laat uw hypotheekrenteaftrek niet aan uw neus voorbij gaan

Hebt u een lening voor uw eigen woning afgesloten bij iemand die niet verplicht is om gegevens aan de belastingdienst door te geven? Bijvoorbeeld bij een familielid, uw BV of een niet in Nederland gevestigde bank. Geef dan zelf de gegevens door aan de belastingdienst. Doet u dit niet, dan hebt u geen recht op…

Zonnepanelen op het dak leidt tot ondernemerschap

In een arrest van het EU-Hof in Luxemburg van 20 juni 2013 is beslist dat het terugleveren van stroom die is opgewekt met zonnepanelen op het dak van een particulier, tot gevolg heeft dat deze particulier voor de BTW als ondernemer moet worden aangemerkt. Een en ander hangt samen met het uitgebreide ondernemersbegrip voor de…

Tot ziens fiscaal gunstige uitkering gouden handdruk!

Het kabinet heeft in het belastingplan 2014 aangegeven voornemens te zijn om de stamrechtvrijstelling voor nieuwe stamrechten per 1 januari 2014 af te schaffen. Wie een bestaand stamrecht heeft, kan dit in 2014 met een belastingkorting opnemen. Wie als werknemer bij voortijdig ontslag een uitkering ter vervanging van gederfd of te derven loon ontvang (gouden…

Aftrek giften aan ANBI?

ANBI’s krijgen het niet makkelijker. De Uitvoeringsregeling AWR 1994 wordt per 1 januari 2014 gewijzigd. DANBI’s worden verplicht om op toegankelijke wijze informatie over de financiële gang van zaken te publiceren via internet. Het betreft dus vooral informatie die van belang is voor de verantwoording in de filantropische sector. Dat moet transparanter vindt men. Het…

Rittenadministratie verloren gegaan door waterschade?! Jammer dan!

Het zal je maar gebeuren. Je krijgt als werknemer een auto van de zaak ter beschikking. Ter voorkoming van bijtelling wordt een verklaring “geen privégebruik” aangevraagd en afgegeven netjes een rittenadministratie bij. Als gevolg van een lekkage in de archiefruimte is grotendeels uw administratie en daarmee ook de rittenadministratie verloren gegaan. Medeleven van de rechter…

Belastingplan 2014

Het op orde brengen van de overheidsfinanciën, dat is het doel de maatregelen die vandaag gepresenteerd zijn in de miljoenennota. De hoofdzaak is een solide belastingopbrengst. Daarnaast is het bestrijden van fraude een belangrijk punt. Er zijn daarom ook verschillende maatregelen in het regeerakkoord opgenomen die het belastingstelsel beter bestand moeten maken tegen fraude. Tot…

Bevestiging ondernemerschap zonnepanelen

De Staatssecretaris van Financiën heeft geantwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer over het arrest van het Hof van Luxemburg C-219/12. Het Hof oordeelt in dit arrest of er sprake is van een economische activiteit voor de omzetbelasting bij de exploitatie van zonnepanelen op of nabij een woning. De Staatsecretaris antwoordt dat er in algemene…

Wetsvoorstel woningmarkt 2014

Het wetsvoorstel tot Wet maatregelen woningmarkt 2014 is bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel completeert de in gang gezette maatregelen die de structurele onevenwichtigheden op zowel de huurwoning- als de koopwoningmarkt moeten verhelpen. Het wetsvoorstel zorgt voor de invoering van de verhuurderheffing over 2014 en volgende jaren, alsmede wijziging van enige wetten met betrekking…

Wetsvoorstel herziening zorgkostenregeling 2014

Het wetsvoorstel herziening zorgkostenregeling 2014 is op 9 september jl. ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel strekt tot realisering van de in het regeerakkoord opgenomen beleidsvoornemens tot afschaffing per 1 januari 2014 van: ϕ de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten; ϕ de uitkering voor de compensatie voor het verplicht eigen risico voor…